ਨਵੀਨ ਲੇਖ

ਅਰੇ ਟੈਸਟ ਫਾਰੇਕਸ ਸੂਚਕ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਪਸੰਦੀ ਵਧਣਾ ਔਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, it is a trend...

Hercules DW Forex Indicator is a momentum based forex trading indicator. ਜਦ ਲੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ, this indicator signals you to buy...

PA Adaptive MA Forex Indicator is a trading indicator based on oscillators. This tool is useful for swing traders who are interested in catching...

Cronex RSI GF Forex Indicator is a very simple forex trading indicator based on RSI indicator. The mechanism of how RSI signals indicator work...

Strength Arrow Forex Indicator is a perfect forex trading indicator for the short term traders. It is perfect for scalpers and the swing traders....

The Demark Trend Alert Forex Indicator is founded on the basis of breaking through the price of Demark line. ਜਦ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, then there...

Virtual Trade Monitor Forex Indicator is a kind of a robot that trades virtually. The trades that you see there are not real but...

Forecaster Forex Indicator is a trend swing indicator. ਇਹ ਸੂਚਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜ intraday ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ. It is...

Magic FX Formula V2 Forex Indicator was developed and submitted online by magicfxformula.com. It is a magnificent indicator for the experienced and the beginners....

Forbi Predictor Forex Indicator working process is somehow similar to the MACD. ਇਹ indictor ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਚਕ ਹੈ. The indicator is displayed...